ABOUT
CATS
TAGS
PAST
LINKS
POSTS
CODES
TEMP
بیوتکنولوژی دانشگاه آزاد واحد نیشابور
دوشنبه 1393/11/20

باسلام؛

کتاب های مورد نیاز برای درس بیوتکنولوژی گیاهی به شرح زیر میباشند :

 

Plant Biotechnology and Genetics

Biotechnology and Genetic Engineering

New Techniques in Plant Biotechnology

مبانی بیوتکنولوژی و کشت بافت گیاهی

 

موفق باشید دوستان .

∫ فرناز بخشایی
سه شنبه 1393/10/30

 

 

تقويم انتخاب واحد نيمسال دوم سال تحصيلي ۹۴-۹۳
انتخاب واحد ۹۳/۱۱/۳ لغايت ۹۳/۱۱/۱۰
شروع كلاس ها ۹۳/۱۱/۱۱
حذف و اضافه ۹۳/۱۱/۲۱ لغايت ۹۳/۱۱/۲۷
پايان كلاسها در سال ۹۳ ۹۳/۱۲/۲۸
شروع كلاسها در سال ۹۴ ۹۴/۱/۱۵
پايان كلاسها در ترم پنجشنبه ۹۴/۳/۱۴
امتحانات شنبه ۹۴/۳/۱۶ لغايت شنبه ۹۴/۳/۳۰

 

∫ امیر شیرزاد
جمعه 1393/10/19

نمونه سوال آمار زیستی را میتوانید از

اینجا

دانلود کنید.

*برای دوستانی که قادر به استفاده از عکس نبودند، نمونه سوال به شرح زیر میباشد :

1.احتمال بروز یک بیماری ارثی در انسان 0.0002 میباشد.

الف.میانگین و انحراف معیار در یک گروه 50000 نفری را محاسبه نمائید.

ب.احتمال اینکه در این گروه 7 نفر دچار این بیماری باشند چقدر است؟

2.امتحانی به صورت صحیح و غلط برگزار میگردد،چقدر احتمال دارد دانشجوئی از 10 تا سوال :

الف.به 8 سوال جواب صحیح بدهد؟

ب.به 5 سوال جواب غلط بدهد؟

3.در داخل یک گلدان از گلهای بریده 7تا گلایل سفید،8تا قرمز،و 5تا صورتی وجود دارد.جهت تهیه دسته گل 2 تا از آنها بیرون آورده میشود.چقدر احتمال دارد :

الف.هر2سفید باشد؟

ب.یکی سفید و یکی قرمز باشد؟

ج.اولی سفید و دومی قرمز باشد؟

4.با توجه به داده های زیر به سوالات مربوطه جواب دهید:

74-75-80-89-86-85-84-65-72-70-62-54-90-70-45-48-67-64-56-94-93-65-66-59-55-57-85-83-81-78-77-76-73-71-65-47-71-90-80-70-52-49-48-66-76-75-74-77

الف.دامنه را محاسبه نمائید.

ب.جدول توزیع فراوانی را رسم نمائید.

ج.نمودار خط شکسته داده های فوق را رسم نمائید.

5.محصولات تولیدی یک کارخانه باتری سازی از توزیع نرمال تبعیت میکند.میانگین طول عمر هر باتری 120 ساعت با انحراف معیار 20 ساعت میباشد.احتمال اینکه یک باتری :

الف.100 ساعت

ب.160 ساعت عمر کند چقدر است؟

6.با 8 نفر بازیکن هندبال چند گروه 5 نفره میتوان تشکیل داد؟

7.با حروف کلمه ی اساسنامه چند کلمه مختلف میتوان نوشت؟

8.یک تاس و یک سکه با هم پرتاب میشوند،چقدر احتمال دارد عدد زوج یا شیر رویت شود؟

∫ فرناز بخشایی
چهارشنبه 1393/08/07
∫ امیر شیرزاد